Ok és okozat

Én nem hagyhatlak, hogy õrizetlenül hagyd a tudatod, különben nem leszel képes segíteni nekem.
Csodát tenni megkívánja, hogy teljes tudatában legyünk a gondolat hatalmának, hogy el tudjunk kerülni minden hamis alkotást. Csoda kell ahhoz is, hogy egyáltalán a tudatot rendbe hozzuk,
egy körfolyamat, ami nem segítené az idõegybeesést, amiben a csoda szándékozva volt.
A csodatevõ muszáj, hogy õszinte tisztelettel legyen az igazi ok és okozat iránt ahhoz, hogy a szükséges kondíciókat a csodára megteremtse.
 
Csoda és félelem is gondolatokból jön. Ha te nem vagy szabad, hogy válaszd az egyiket, nem vagy szabad, hogy válaszd a másikat sem. Azáltal, hogy a csodát választod, kizártad a félelmet,
még akkor is, ha csak ideiglenesen. Te féltél mindentõl és mindenkitõl, Te félsz Istentõl, félsz Tõlem és félsz Magadtól. Te félreértettél bennünket vagy hamisnak alkottál meg bennünket és hiszel abban, amit alkottál. Mindezt nem tetted volna, ha nem féltél volna a saját gondolataidtól. Aki fél, az elkerülhetetlen, hogy hibásan teremtsen, mert félreértette a teremtést. Amikor hibásan alkotsz fájdalomban vagy.
Az ok és okozati törvény most végre igazi felfedezéssé válhat, még ha csak egy pillanatra is. Tulajdonképpen az ok Istenhez tartozik és az okozat az Õ fia. Ez pedig maga után vonz egy ok és okozat kapcsolatot , ami teljesen különbözik attól, amit te megismertél a hamis alkotásokban.
A legalapvetõbb konfliktus ebben a világban tehát, teremtés és hamis teremtés között van.
Minden félelem beletartozik a másodikba és minden szeretet az elsõbe. Így hát az egyetlen konfliktus szeretet és félelem között van.
 
Már el volt mondva, hogy te hiszel abban, hogy nem tudod kontrollálni a félelmet, mert te magad csináltad. Ez a hited úgy tûnik, mintha ki is vette volna a kontrollt a kezedbõl. Haszontalan minden próbálkozásod megoldani ezt a hibát azáltal, hogy úrrá akarsz lenni a félelmeden. Hatalmat ad és erõsíti a félelmet minden olyan feltételezés, ami szükségelteti, hogy úrrá legyél azon. Az egyetlen igaz megoldás azon alapszik, hogy úrrá kell lenned a szereteten. E miatt tehát a konfliktus érzése elkerülhetetlen, hisz beletetted magad abba a helyzetbe, hogy hiszel a hatalmában annak, ami nem létezik.
 
Semmi és valami nem tud együtt létezni. Hinni az egyikben, az megtagadni a másikat.
Félelem, az igazából semmi. És szeretet, az pedig minden. Amikor fény lép a sötétségbe, a sötétség eltûnik.
Amit te hiszel, az igaz magadnak. Ezáltal szeparáció jelent meg. Mindezt tagadni, a tagadás helytelen felhasználása. A hibákon koncentrálni, további hibákra ad lehetõséget. Az elsõ lépése a kijavító folyamatnak, hogy ideiglenesen észre vegyük, hogy van probléma. Csak azért, hogy jelezzük, azonnali kijavításra van szükség. Ez megalapoz egy tudati állapotot, amelyben vezeklés azonnal elfogadható mindenféle késedelem nélkül. Újra kiemelendõ, hogy semmilyen körülmények között nem fogadható el kompromisszum minden és semmi között. Az idõ eredendõen egy eszköz, ami által ebben az értelemben minden kompromisszum feladható. Úgy tûnik, mintha ez csak különbözõ lépcsõkben lenne feladható, mert az idõ önmagában is nem létezõ intervallumokat tartalmaz. A hibás teremtés tette ezt a korrektív eszközt szükségessé.
Az az állítás, hogy Isten nagyon szerette a világot és odaadta az Õ egyetlen eltévedt fiát, hogy bárki aki Õbenne hisz, ne vesszen el, de legyen örökkévaló élete.
Ez szükségeltetik egy kis korrekciót ebben a jelentéskörnyezetben. Ez pedig az, hogy Õ odaadta az egyetlen eltévedt fiának.
 
Ezt ki kell hogy emeljük, hogy Istennek csak egy fia volt. Akkor az egész teremtés az Õ fiai és mindenki része egy integrált, egész testvériségnek. A testvériség az egységében felülmúlja a részek összességét.
Ez nem lesz teljesen tiszta egészen addig, amíg valamelyik rész is hiányzik.
Ezért a konfliktus egész addig nem oldható meg teljesen, amíg ebbe a testvériségbe vissza nem tért minden rész. Csak utána érthetõ meg teljes jelentésébe az igazi egység. Bármelyik része ennek a testvériségnek hihet hibában vagy szeparáltságban, ha õ választja. Ha õ ezt választja, akkor hisz a létezésében a semminek. Vezeklés az, amivel ezt a hibát ki lehet javítani.
 
Már beszéltem röviden a készenlétrõl, de még további pontosításokra van szükség.
Készenlét csak elõkészülés valaminek az eléréséhez. Ez a kettõ nem összekeverendõ.
Ahogy a készenlét állapota elõáll, legtöbbször valamilyen fokú vágy az elérésre is ott van.
Ez nem jelenti azt, hogy szükségszerûen ez a kettõ ugyanaz. Ebbe az állapotba nem tartozik bele más, mint egy potenciális lehetõség megváltoztatni a tudatot. Nem fejleszthetõ ki teljes határozottság azért, mert megpróbáltuk kijavítani azt az alapvetõ hibát, hogy a félelmen úrrá lehet lenni. Kiemeltük, hogy az igazi hatalom csak szereteten keresztül létezik. A készenlét csak a kezdete a határozottságnak.
Te lehet, hogy azt hiszed, hogy nagyon sok idõt vesz igénybe a készenléttõl a mesterfokig.
Had emlékeztesselek - az idõ és a tér, az én kontrolom alatt vannak.

Lesson 2.
Én adtam mindennek jelentést, itt a szobában, az utcán, bárhol, ami egyáltalán jelent számomra valamit. Mindennek Én adtam jelentést.