A csoda jelentése

3. A csodák természetes formában a szeretet kifejezéseként jelennek meg. Az igazi csoda a szeretet, ami megihleti. Ebben a formában minden, ami a szeretetbõl jön, egy csoda.
 
4. Minden csoda életet jelent, és Isten az élet adója. Hangja nagyon pontosan irányít téged. Mindent, amit tudnod kell, elmond neked.
 
5. A csodák szokások, és önkéntesek kell, hogy legyenek. Nem szabad, hogy tudatos kontroll alatt legyenek. A tudatosan kiválasztott csodák félrevezetõk lehetnek.
 
6. A csodák természetesek. Ha nem jelennek meg, valami elromlott.
 
7. A csodákhoz mindenkinek joga van, de szükséges elõbb a megtisztulás.
 
8. A csodák gyógyítók, mert olyat adnak, ami hiányzik. Azok teszik, akiknek átmenetileg több van, azok számára, akiknek átmenetileg kevesebb.
 
9.A csoda amolyan csere. Mint a szeretet minden kifejezése, ami mindig csodás a legigazabb szempontból, a csere ellentétes a fizikai törvényekkel. Több szeretet hoz annak is, aki adja, és annak is, aki kapja.
 
10. A csodák látványosságként való használata arra, hogy hitet kovácsoljon, céljának teljes félreértése.
 
11. Az ima a csodák közvetítõ eszköze. A kommunikáció a Teremtõ és a teremtett között. Az imán át szeretet érkezik, és a csodák a szeretetet fejezik ki.
 
12. A csodák gondolatok. A gondolatok képviselhetik az alacsonyabb, testi tapasztalásokat vagy a tapasztalatok magasabb, spirituális szintjét. Az egyik a fizikai, a másik a lelki tapasztalatokat hozza létre.
 
13. A csoda kezdet és vég, és mint ilyen változtatják az ideiglenes sorrendjüket. Mindig az újjászületés megerõsítései, ami úgy tûnik, visszafelé megy, de valójában elõre halad. Visszacsinálják a múltat a jelenben, amivel felszabadítják a jövõt.
 
14. A csodák bizonyítják az igazat. Meggyõzõek, mert meggyõzõdésbõl erednek. Meggyõzõdés nélkül pusztán varázslatok, melyek értelmetlenek és így az elme pusztító vagy inkább nem kreatív használatát jelentik.
 
15. Minden napot a csodáknak kellene szentelni. Az idõ célja, hogy megtanuld, hogyan használd az idõt konstruktívan. Vagyis egy tanító eszköz a cél eléréséhez. Az idõ megszûnik, amint nem hasznos többé a tanulás folyamatában.
 
16. A csodák oktatóeszközök, melyek megmutatják, hogy adni ugyanolyan áldásos, mint kapni. Párhuzamosan növelik az adó erejét, és ellátják erõvel a kapót.
 
17. A csodák túllépik a testet. Hirtelen siklanak át láthatatlanságba, el a testi szinttõl. Ezért gyógyítanak.
 
18. A csoda szolgálat. A maximális szolgálat, melyet másnak nyújthatsz. Egy mód arra, hogy felebarátodat is úgy szeresd, mint tenmagadat. Magad és a másik értékét egyszerre ismered fel.
 
19. A csodák Istennel eggyé teszik az elméket. Együttmûködéstõl függnek, mert a Fiú az összessége mindannak, amit az Isten megteremtett. Igy a csodák az örökkévalóság törvényét reprezentálják, nem az idõt.
 
20. A csodák felébresztik a tudatosságot, hogy a lélek, és nem a test az igazság oltára. Ez a felismerés vezet a csodák gyógyító erejéhez.
 
21. A csodák a megbocsátás természetes jelei. A csodákon keresztül fogadod el Isten megbocsátását, ahogy mások felé nyújtod.
 
22. A csodákat a félelemmel amiatt a hit miatt kapcsolják, mely szerint a sötétség el tud rejtezni. Azt hiszed, hogy amit fizikai szemed nem lát, az nem létezik. Ez a spirituális érzékelés tagadásához vezet.
 
23. A csodák újrarendezik az érzékelést, és minden szintet igaz nézõpontba helyeznek. Ez gyógyítás, mert a betegségek a szintek összezavarásából adódnak.
 
24. A csodák lehetõvé teszik, hogy meggyógyítsd a beteget és feltámaszd a halottat, mert a betegséget és a halált te magad csináltad, s így mindkettõt
megszüntetheted. Te magad vagy egy csoda, képes teremteni a Teremtõdhöz hasonlóan. Minden más saját rémálmod, nem létezik. Csak a teremtés fénye igazi.
 
25. A csodák részei a megbocsátás láncának, mely amikor körbeért lesz a vezeklés. A vezeklés minden idõben mûködik, az idõ minden dimenziójában.
 
26. A csodák a félelemtõl való megszabadulást jelképezik. A vezeklés visszacsinálást jelent. A félelem visszacsinálása lényeges része a csodák vezeklésértékének.
 
27. A csoda Isten univerzális áldása rajtam keresztül minden testvéremnek. A megbocsátott elõjoga a megbocsátás.
 
28. A csoda egy módja a félelemtõl való megszabadulás elérésének. A felismerés olyan állapotot idéz elõ, melyben a félelem már megszûnt. A csodák így az eszközök, a felismerés a vég(cél).
 
29. A csodák Istent dicsérik rajtad keresztül. Dicsérik azzal, hogy tisztelik teremtését, megerõsítve tökéletességét. Gyógyítanak, mert tagadják a testi azonosítást, de igenlik a szellemi azonosítást.
 
30. Azzal, hogy a csodák elismerik a szellemet, módosítják az érzékelés szintjeit és megfelelõ sorrendben mutatják. Ezzel a szellem a középpontba kerül, ahol közvetlen kommunikációra képes.
 
31. A csodák hálát, nem áhítatot kell, hogy kiváltsanak. Köszönetet kell mondanod Istennek azért, ami vagy. Isten gyermekei szentek és a csodák tisztelik szentségüket, mi elrejtezhet, de soha nem vész el.
 
32. Minden csodát ösztönzök, mely valóban közvetítés. Közbenjárnak a szentségedért és szentté teszik érzékelésedet. Azzal, hogy a fizikai törvényeken túlra helyeznek, felemelnek az égi rend szférájába. Ebben a rendben tökéletes vagy.
 
33.A csodák tisztelnek téged, mert szerethetõ vagy. Eloszlatnak magadról alkotott illúziókat és felismerik a fényt benned. Ezzel jóváteszik a hibáidat azzal, hogy felszabadítanak a rémálmaid alól. Kiszabadítva elmédet az illúziók rabságából helyreállítják épelméjûségedet.
 
34. A csodák visszaállítják az elmét a maga teljességébe. A hiányt jóvátéve tökéletes védelmet hoznak létre. A szellem ereje nem ad teret az erõszakos behatolásra.

35. A csodák a szeretet kifejezései, de nincsenek mindig megfigyelhetõ hatásai.
 
36. A csodák a helyes gondolkodás példái, érzékelésedet az igazsághoz igazítja, ahogy Isten teremtette.
 
37. A csoda korrekció az általam okozott fals gondolkodásban. Katalizátorként mûködik, feltöri a hibás észlelést és helyesen újrarendezi. Ez a vezeklés alapelve alá helyez téged, ahol az érzékelés meggyógyul. Amíg ez meg nem történik, az Isteni Rend megismerése lehetetlen.
 
38. A Szentlélek a csodák mechanizmusa. Felismeri mind Isten teremtését, mind az illúzióidat. Elválasztja az igazat a hamistól azzal a képességével, mellyel egészében, nem szétválasztva érzékel.
 
39. A csoda szétoszlatja a hibákat, mert a Szentlélek hamisnak vagy nem igazinak azonosítja a hibákat. Ez hasonló ahhoz, amikor fényt érzékelve eltûnik a sötétség.
 
40. A csoda mindenkit testvérednek és testvéremnek tekint. Ez egy módja Isten univerzális jelének érzékelésére.
 
41. A teljesség a csodák tartalmának érzékelése. Ezzel javítják, teszik jóvá a hiányérzetet.
 
42. A csodák egyik nagy hozzájárulása az erejük, amivel kiszabadítanak az izoláltság, nélkülözés és hiány hamis érzésébõl.
 
43. A csodák az elme csodás állapotából születnek vagy a csodára kész állapotból.
 
44. A csoda a Belsõ Krisztus tudatosságának egy kifejezése és vezeklésének elfogadása.
 
45. Egy csoda soha nem vész el. Lehet, hogy több olyan embert is megérint, akikkel még akár nem is találkoztál és olyan szituációkban, melyrõl nem tudsz, okoz olyan változásokat, amikrõl nem is álmodott senki.
 
46. A Szentlélek a legmagasabb kommunikációs közeg. A csodák nem tartalmazzák az ilyenfajta kommunikációt, mert ideiglenes kommunikációs eszközök. Amikor visszatérsz az eredeti kommunikációdhoz Istennel a közvetlen felismerés révén, akkor a csodákra már nincs szükség.
 
47. A csoda egy tanulási eszköz, ami csökkenti a szükséges idõt. Létrehoz egy szokásostól eltérõ idõintervallumot nem a szokásos idõ törvényei szerint. Ebbõl a szempontból a csoda idõtlen.
 
48. A csoda az egyetlen számodra azonnal elérhetõ eszköz az idõ kontrollálására. Csak a felismerés lép rajta túl, mivel semmi köze az idõhöz.
 
49. A csoda nem különböztet meg fokozatokat a hibás érzékelésben. Ez egy eszköz az érzékelés korrekciójára, hatása független a hiba mértékétõl vagy irányától. Ez a csoda igazi válogatásnélkülisége.
 
50. A csoda összehasonlítja, amit teremtéssel hoztál létre, elfogadja igaznak azt, ami összhangban van és elveti, ami nincs összhangban vagy hamis.